ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Долни Луковит

Нормативни документи

Прикачени документи

Форми на обучение
Заповед за дневно разписание уч. 2021/2022 г.
План за сигурност при противодействие на тероризма за уч. 2021/2022 г.
План за работа на училищен координационен съвет за противодействие на тормоза 2021/2022 г.
Правилник за дейността на училището за уч. 2021/2022 г.
Стратегия за развитие на училището
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за уч. 2021/2022 г.
Етичен кодекс 2021/2022 г.
Мерки за повишаване качеството на образованието 2021/2022 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на учениците за уч. 2021/2022 г.
Годишен план за дейността на училището за уч. 2021/2022 г.
Училищен учебен план на 7 клас за уч. 2021/2022 г.
Училищен учебен план на 6 клас за уч. 2021/2022 г.
Училищен учебен план на 5 клас за уч. 2021/2022 г.
Училищен учебен план на 4 клас за уч. 2021/2022 г.
Училищен учебен план на 3 клас за уч. 2021/2022 г.
Училищен учебен план на 2 клас за уч. 2021/2022 г.
Училищен учебен план на 1 клас за уч. 2021/2022 г.
Годишна план-програма по БДП за 2021 г.
Правилник за дейността на училището за уч 2020/2021 г.
Стратегия за развитие на училището за периода от 2020/2024 г.
План за работа на училищнен координационен съвет за противодействие на тормоза
План на организация за работа в условия на COVID-19
Заповед за начало и край на учебния ден уч. 2020/2021 г.
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за уч. 2020/2021 г.
Етичен кодекс 2020/2021 г.
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на учениците
Годишен план за дейността на училището за уч.2020/2021 г.
Училищни учебни планове за уч. 2020/2021 г.
План за сигурност при противодействие на тероризма за уч. 2019/2020 г.