ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Долни Луковит

История на училището

Училищно дело в с. Долни Луковит

В летописите на селото се споменава, че за пръв път училище е открито през 1829 година и учител в него е бил Петко Герчев от с. Камено поле. Той е учил учениците и е упражнявал своя занаят- кожухарство. 

Сведения за периода от основаването на училището до 1886 година са събрали учителите към края на XIX век, били разпитвани стари хора, а от 1886 година се води архив.

До Освобождението се изреждат десет учители, които са обучавали по 10-15 ученици в частни жилища, където те или упражнявали някакъв занаят или били кръчмари и бакали. До 1861 г. учениците били обучавани само в четене.

Горан Маринов, първият местен учител, по професия кръчмар, въвежда и предмета смятане.

Първата училищна сграда била построена през 1869 - 1872 г., представлявала ниска, схлупена сграда, направена от камък и покрита с керемиди. Имало само една класна стая и една стая за учителя - всичко 85 кв. м. Това училище е именувано " Църковното училище " и е съществувало до учебната 1924 - 1925 година.

През учебната 1872 г. има 60 ученици в три отделения (I, II и III отделение) с учител Петко Хитов, който получавал 1000 гроша годишна заплата.

В 1878 г. - годината на Освобождението не са обучавани ученици, причината за това е избухналата Руско- турска освободителна война.

През 1878 - 1879 г. учебна година в училището преподавали двама учители, единият е бил помощник-учител.

От 1894 - 1895 учебна година до 1904 - 1905 учебна година учителите са трима, след което броят им се увеличава. През този период стават учители и местни младежи, завършили педагогическото училище в гр. Силистра, а именно: Дамян Попов и Тодор Стоянов. Само за 1892 - 1893 и 1893 - 1894 учебни години се разкрива и V отделение (I прогимназиален клас) със 114 ученици.

За първи път момичета се обучават през учебната 1890 - 1891 г. при учителя Дочо Цеков. Техният брой е бил 7, а на следващата година постъпили в първо отделение още 5 момичета.

През 1888 г. била построена нова училищна сграда с две учебни стаи, тази сграда е използвана до 1930 г.

Първата жена - учителка била Бана Василева от с. Бреница, завършила IV клас на гимназията в град Плевен, учителствувала две учебни години от 1897 до 1899 г.

През 1897 г., главният учител Атанас Георгиев от гр. Враца създава училищна градина в църковния двор с много овощни дървета и разсадник.

Главният учител Христо Диков от град Кнежа, учителствувал от 1900 г. до 1906 г., дооформя училищната градина.

Учебните занятия започвали, обикновено към 1 ноември, а понякога и на 15 ноември. Учебната година завършвала до края на месец април. Причина за това било заетостта на децата в селскостопанската работа. Учебният материал не можел да се вземе през късата учебна година. В повечето случаи общинската власт и училищното настоятелство се отнасяли нехайно към училището. За учениците се донасяла вода за пиене с няколко стомни от близкия Нановски кладенец. Училищният двор на централното училище не е бил ограждан. 

До 1901 - 1902 учебна година, училището не е имало часовник. Броят на учениците в последното десетилетие на миналия век до Балканската война се движел около 100-150. Голям брой деца в края на учебната година оставали да повтарят класа.

През 1903 - 1904 учебна година учителите- Христо Диков, Тодор Стоянов и Пена Дикова, подготвят за пръв път детска вечеринка, а събраните средства се изпращат за македоно-одринските бежанци.

С цел да се снабдят бедните деца с учебници през 1906 г. училищното настоятелство, закупува за 400 лева учебници за всички и ги раздава на учениците безплатно.

През учебната 1907-1908 г. за патрон на училището е определен Васил Левски.

До Балканската война стават учители още няколко местни младежи, завършили Габровската гимназия. Това са Начо Начков, Ангел Гетов, Дамян Василев.

По време на войните от 1912 - 1918 г., учителствуват жени, почти всички родени в град Шумен. Общият брой на учениците намалява.

Прогимназия в селото до 1919 г. е нямало. През учебната 1919-1920 г. се открива частна прогимназия с учител Атанас Стойков, а от следващата учебна година и държавна с два класа - I и II. До 1931 г. прогимназията нямала собствена сграда. За класни помещения са били наемани частни стаи. Патрон на прогимназията от 1920 до 1953 г. е Алеко Константинов. 

По време на управлението на БЗНС (1919-1923 г.), започва построяването на нова училищна сграда с осем стаи , завършена била през януари 1924 г. Заплануваното квартално училище от земеделската управа след 1923 г. е изоставено от новата общинска власт. През 1929 г. чрез местен референдум, жителите на селото налагат своята воля за построяване в центъра на селото на прогимназия и начално квартално училище. 

Прогимназията е построена за две години (1930-1932 г.) и е на два етажа, това била най-представителната сграда в селото, състояща се от десет стаи и гимнастически салон.

Началното училище " Отец Паисий", което имало шест класни стаи и гимнастически салон е построено само за половин година (1931 г.).

На 20.08.1953 г. началното училище в центъра на селото и прогимназията се обединяват в основно училище с патрон " Васил Левски". 

През 1963 г. е завършена надстройката на сградата на бившето начално училище, увеличава се броя на класните помещения. Това дава възможност да се уредят учебни кабинети по химия, биология, физика, учебна работилница и учибна библиотека.

Първият директор на училището е Васил Гюмпшев.

В ОУ "Васил Левски""- с. Долни Луковит се обучават ученици в седем паралелки от първи до седми клас. Учениците от първи до четвърти клас са на целодневно обучение. Учебният процес се осъществява в две сгради. По този начин се създават подходящи условия за учебна работа. Силни страни на обучението са неговата добра осигуреност с висококвалифицирани правоспособни преподаватели с бакалавърска и магистърска степен и богата техническа база, ориентираност към практиката, достъпност, нагледност, работа в екип и комуникация чрез интернет. В училището има изградени два компютърни кабинета, кабинет по биология и химия и училищна библиотека. За развитието на практическите умения на учениците часовете по домашна техника и икономика се провеждат в кабинет по труд и техника. Във всяка една предметна сфера учителите следят новостите, стремят се да модернизират обучението, но в полезна степен- така че и да е интересно на децата, и да им помага да усвоят лесно новите знания. Целта на обучението е да се постави детето в центъра на образователната система. Независимо от времето, училището винаги запазва духа на своите първооснователи. Един от основните приоритети на училището е гарантиране на достъпа до образование, намаляване броя на отпадналите ученици и осигуряване на специализирана помощ при подготовката им и осмисляне на свободното им време.