ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Долни Луковит

Проект "Образование за утрешния ден"

През месец декември 2019г. ОУ “Васил Левски” се включи в Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). В училището е сформиран един клуб по ключови дигитални умения - базови:

Клуб „Моят приятел компютърът” с ученици от 1 и 2 клас и ръководител г-жа Татяна Лазарова