ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Долни Луковит

Нормативни документи

1. Стратегия за развитие 

2. Правилник за дейността на училището

3. Училищен учебен план

4. Годишен план за дейността на училището

4.1. План на комисията по безопасни и хигиенни условия на труд

4.2. План за квалификационната дейност

4.3.1. План за работа на методическото обединение на нач. учители в училище

4.3.2. План за работа на методическото обединение на прогимн. учители в училище

4.4. План за културната и спортната дейност

4.5. План на училищната комисия по БДП

4.6. План за работа на училищен координационен съвет за противодействие на тормоза

4.7. План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

4.8. Правилник за дейността на училищната комисия по етика

5. Програма за превенция на ранното напускане на учениците

6. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

7. Мерки за повишаване качеството на образованието

8. Етичен кодекс

9. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

10. Годишен план-график на дейтостта на училищния екип за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности

11. Заповед за начало и край на учебния ден уч. 2018/2019 г.

12. План за действие при критичен инцидент

13.План за сигурност при противодействие на тероризма